Passiv rökning
November 27, 2013

Passiv rökningDen kanske största fördelen med e-cigaretter är en fullständig eliminering av passiv rökning. De skadliga effekterna av passiv rökning är väl dokumenterade i fler än 850 olika studier.

Rökning, även passiv rökning kostar samhället varje år 80 miljarder kronor. Och än värre, så dör upp till 550 svenskar årligen av passiv rökning. Passiv rökning dödar sina offer genom en giftig kombination av 7 000 olika kemikalier, varav minst 69 är direkt cancerframkallande.

När du utsätts för passiv rökning, får du i dig en mängd olika ämnen i lungorna som aldrig borde finnas där. Ämnen såsom kolmonoxid, amonia, arsenik, formaldehyd, bensen, svaveldioxid och nickel. Denna kemiska blandning finns inte i elektroniska cigaretter http://ecigarett-nikotin.se/. Kemikalierna kommer specifikt från tobaksrök genom tobak, kemikalier som tillsatts tobaken, sättet man röker tobaken på, och de filter och papper tobaken förpackas i när den röks som en cigarett eller cigarr.

Tobaksrökning har dessutom den allvarliga och negativa konsekvensen, att det ökar risken bland passiva rökare att drabbas av en mängd sjukdomar såsom cancer (i t ex. lungor, hals, hjärna, urinblåsa, tarm och mage ), KOL och hjärtsjukdomar. Det är också känt att icke-rökare som lever med rökare, löper ökad risk för en för tidig död med 15 % – även om icke-rökare aldrig rökt tidigare.

Även om antalet rökare i Sverige sjunker, är e-cigaretten fortfarande ett viktigt hjälpmedel i att eliminera passiv rökning. 31 % av vuxna röker tobak dagligen eller regelbundet, och regeringen har därför vidtagit kraftfulla åtgärder för att förbjuda det över hela landet. Hittills har dock förbudet inte haft tillräckligt med genomslagskraft, så e-cigaretten utgör ett effektivt verktyg för att ytterligare minska antalet passiva rökare.

550 dödsfall per år i Sverige. Kraftigt ökad risk för många sjukdomar. Påverkan från 7 000 olika kemikalier. Det finns många nackdelar med att utsättas för passiv rökning från tobak. Till skillnad från den ofarliga ångan från e-cigaretter, är passiv tobaksrökning destruktivt för kroppen på lång sikt genom att öka risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL. Och en 15 % ökad risk för en för tidig död, när man lever tillsammans med en rökare.

På kort sikt påverkas kroppen efter bara fem minuter av passiv rökning av en ökad belastning på hjärtat, och problem i blodkärlen efter så kort tid som 30 minuter. Alla dessa negativa effekter orsakas av den otaliga mängd gifter som finns tobaksrök, men inte i elektronisk rök.

Trots ökade åtgärder över hela landet, kan det vara svårt att undvika passiv rökning och dess många hälsovådliga effekter. 31 % av alla vuxna svenskar röker dagligen eller regelbundet, och bland barn så unga som 15 år, röker upp till 12 % dagligen eller varje vecka.

Det är tydligt att enbart rökförbudet inte är tillräckligt, och därför är e-cigaretter ett effektivt verktyg för att ytterligare minska antalet passiva rökare. Och det är nödvändigt. Varje år dör upp till 550 svenskar av passiv rökning. Och människor som lever tillsammans med rökare, löper ökad risk för en för tidig död med 15 % – även om de själva aldrig rökt.